سایت ها و پیام رسان های مشمول اینترنت ملی

سایت های مشمول شبکه ملی اطلاعات

پیام رسان های مشمول شبکه ملی اطلاعات

لیست پیام رسان های داخلی مشمول مفاد مصوبه 265 (محاسبه تعرفه به میزان یک سوم تعرفه ترافیک بین الملل) :

social